Husorden

Husordenen fremgår af ejerforeningens hjemmeside. Den tidligere trykte version gælder ikke længere. Husordenen vedtages af bestyrelsen, senest den 5. februar 2024

GENERELT

Digital kommunikation
Al kommunikation mellem ejerforeningen og ejerne, herunder indkaldelse til generalforsamling, fremsendelse af fuldmagter og forslag, udsendelse af referater og påkrav, sker digitalt ved e-mail. Ejerne skal derfor orientere ejerforeningens bestyrelse og administrator om hvilke(n) e-mail adresse, der kan bruges til kommunikation med ejeren. Husk at oplyse om ændringer. I modsat fald anses indkaldelser mv., som er sendt til den senest oplyste adresse, for at være kommet frem. Ejere, der har behov for papirudskrifter af meddelelser fra ejerforeningen, kan aftale dette med bestyrelsen.

Hjemmeside www.langelinie3-9.dk
Nyheder, vedtægter, husorden, referater og meget andet. Dele er for alle – andre er kun for ejere eller lejere og kræver særlig adgang. Nogle informationer opslås i hall’en.

Mød bestyrelsen
Ejerne kan træffe bestyrelsen den første tirsdag i hver måned fra kl. 18-18.30 på
kontoret i kælderen. Det er bestyrelsens ønske at være i tæt dialog med ejerne til glæde og gavn for alle. Bestyrelsens e-mail er: bestyrelsen.langelinie@gmail.com

Vedtægter
Ejerforeningens vedtægter ses her https://langelinie3-9.dk/vedtaegter/

Nøgler og brikker
Elektroniske brikker til fællesarealer bestilles (max 4) hos viceværten, som også kan spærre tabte brikker. Nye Ruko-nøgler til den private lejlighed kan bestilles ved personligt fremmøde og mod dokumentation for bopæl hos: Københavns Låsekompagni, Holbergsgade 11, 1057 Kbh. K., tlf. 40 631 631. Kode oplyses af Viceværten, som kun efter aftale opbevarer ekstra nøgle til enkelte lejligheder.
Det anbefales at opbevare en ekstra-nøgle et betroet sted i hovedstadsområdet. I tilfælde af lækage på vandrør o. lign. under bortrejse vil det også være nyttigt, hvis bestyrelsen kender telefonnummeret på den betroede.

 

Dørtelefoner

Dørtelefonerne virker ved opkald til telefoner. Et eller to numre oplyses til ejendomskontoret.

 

Navneskilte

Det er et krav, at beboerne anvender de standardskilte, der har været brugt siden ejendommens opførelse. Til ejendomskontoret oplyses, hvad man ønsker, der skal stå på navneskiltene ved indgangen, på postkassen og ved lejlighedens dør. Ejere skal betale udgiften til gravering m.m.

 

Forebyg indbrud
Naboovervågning er det absolut bedste værn mod indbrud.  Beboerne er selv ”det svageste led”. Luk ikke nogen ind i opgangen uden at forsikre dig om, at der er en ”modtager” i en af lejlighederne. Vær også på vagt overfor ”uskyldige” ønsker om at måtte aflevere blomster hos overboen og lign.

Betaling af fællesudgifter

Faktura for fællesudgifter, á conto varme mv. udsendes ca. 8 dage før sidste indbetalingsdag. Vi råder til at tilmelde automatisk betaling. Ved fremsættelse af skriftligt påkrav som følge af for sen betaling af pligtige ydelser til foreningen, er foreningen berettiget til at opkræve et nærmere fastsat, rimeligt gebyr.

 

Forsikring 

Der er tegnet bygningsforsikring i Gjensidige Forsikring. Kopi af policen kan ses på hjemmesiden. Ved skader inde i lejlighederne, som dækkes af den fælles bygningsforsikring, hæfter den skadelidte for selvrisikoen.  Opmærksomheden henledes på, at forsikringen i hovedsagen kun dækker skader på bygninger/bygningsdele. Det er således den enkelte beboers eget ansvar at forsikre sig mod skader på indbogenstande, vinduesglas og andet løsøre.

 

Forbrugsafgifter
Vand og varme afregnes én gang årligt, normalt i april og kan løbende aflæses på ista.dk.
Når varme-og vandregnskabet foreligger, vil den enkelte ejer modtage dette med en opgørelse over lejlighedens andel af det samlede forbrug.
NB! Da fællesudgifter og varme/vandudgifter ifølge vedtægterne altid følger ejerlejligheden, vil efter-/tilbagebetalinger, der hidrører fra evt. tidligere ejere af lejligheden, blive noteret den til enhver tid værende ejer af den pågældende lejlighed. Ved ejerskifte kan ekstraordinær aflæsning foranstaltes for egen regning via administrator.
Eget el-forbrug afregnes direkte med energiselskabet. El-målere til hver lejlighed er placeret i P-kælderen. Man kan identificere sin egen måler v.h.a. målernummeret.

 

Udlejning af lejlighed
Der skal indgås lejekontrakt med henvisning til vedtægternes §22 med kopi til bestyrelsen/ administrationen. Der opkræves gebyr for sagsbehandlingen. Korttidsudlejning (mindre end 30 dg) tillades ikke. Det er ejerens ansvar, at husordenen overholdes. Såfremt lejekontrakt gentagne gange ikke fremsendes som anført, vil bestyrelsen betragte dette som en væsentlig misligholdelse af forpligtelserne iht. vedtægternes §23.

Udlejning af P-plads

Ved udlejning af P-plads skal pladsen tilbydes ejendommens beboere (se vedtægterne). Kopi af udlejningsaftalen skal sendes til administrator.

I nødstilfælde

Skader på ejendommen, som hører under Ejerforeningen, bedes meddelt administrator, viceværten eller bestyrelsen.

Hvis man rekvirerer håndværkere uden akut grund, eller til arbejde, der ikke vedrører eller er forhåndsgodkendt af Ejerforeningen, påhviler betalingen af regningen én selv.

 

Sikringsrum

Sikringsrum ligger i kælderen under 3-5, hvor hele dækket mod vest er i ét stykke armeret beton. Rummet aktiveres på sikringsstyrelsens anvisning.

Paraboler og belysning

Det er ikke tilladt at opsætte parabolantenner noget steds udvendigt på ejendommen. Det samme gælder permanent udendørs belysning.

 

Ved salg

Ved salg af lejligheden skal overdragelsen meddeles administrator, således at den nødvendige registrering af nye ejere, overdragelsen af ejerpantebrev for sikkerhedsstillelse m.v. kan finde sted.

 

FÆLLESAREALER

 

Fællesrum for cykler, barne- og klapvogne 

Der er cykelrum i kælderen og uden for porten et særligt til ladcykler. Opbevaringsrum til barne- og klapvogne m.v. findes i stueetagen. Ikke jævnligt benyttede cykler og barnevogne henvises til egne opbevaringsrum eller kan ophænges i visse rum. El- og ladcykler må sættes inden for bås på egen P-plads,

Trykluft-pumpe til cykler forefindes i cykelrummet for 7-9 uden for P-kælderen.

 

Parkering

Beboere med bil kan købe beboerlicens til parkering på gaden. https://parkering.kk.dk/#!/residential-permit

Parkering i P-kælderen er udelukkende for beboere, der har købt brugsret eller som har lejet en P-plads. Fjernbetjening til porten kan bestilles hos viceværten. Desuden kan porten åbnes med nøglechip via læseren uden for porten. Parkering skal ske inden for stregerne og ud til stolperne.

Brandvæsenet kræver, at kun motorkøretøjer (incl. el-cykler) hensættes på P-kælderens parkeringspladser. Cykler uden batteri kan dog også stilles på egen P-plads, såfremt bil og cykel ikke fylder mere end P-pladsen. Motorcykler skal anvises plads af bestyrelsen (lejeaftale).

Opladning af El-biler administreres af elbilslauget.

 

Opbevaringsrum

Hver lejlighed har ét opbevaringsrum i kælderetagen med lejlighedsnummer påsat. Der må ikke laves installationer eller lignende i rummene.

 

Affald og sortering

Affaldsskakterne i opgangene kan benyttes til restaffald lagt i affaldsposer, som skal lukkes forsvarligt, specielt poser med bleer. Bio-affald afleveres forsvarligt lukket i beholderne ud for hver opgang i P-kælderen. Benyt de særlige grønne poser som ligger over containerne. Pizza-bakker, flamingo og pap blokerer omgående skakten og henvises til rummet for storskrald, hvor der sorteres i metal, pap, papir, plast mv jfr. opslag. Er skakten tilstoppet, så kontakt viceværten eller et medlem af bestyrelsen, der har nøgle til affaldsrummet under skakten. Aviser og brugte batterier anbringes ligeledes i de lukkede beholdere i P-kælderen.

Til øvrigt sorteret affald og storskrald er indrettet et særligt containerrum uden for parkeringskælderen. Maling og kemikalier kan afleveres her. Der må ikke smides fordærvelige genstande i containerne. Container til flasker er placeret på gaden ved cykelstativet ud for nr. 9.

 

Transportvogne i kælderen

Hver opgang har en specialbygget transportvogn til hjælp ved flytning af tunge genstande, bagage etc. Vognen er placeret i P-kælderen. Hoveddørs-nøglen passer til hængelåsen. Vognen bedes rengjort og stillet tilbage straks efter brug.

 

Lager af originalt inventar

Ejerforeningen har et begrænset lager af døre, originale køkkenlåger og hylder. Har du brug for noget, kontakt viceværten eller bestyrelsen.

 

Vaskeplads

I parkeringskælder er der bilvaskeplads (57) til fælles afbenyttelse. Pladsen skal rengøres efter brug.

 

Elevatorer 

Ved driftsforstyrrelser kontaktes viceværten eller bestyrelsen. Nødkald findes i elevatoren.

 

Rygning forbudt

Det er ikke tilladt at ryge i elevatorer, på trappen eller i de fælles gangarealer.

 

Tagterrasse/krydderurter

På tagterrassen findes møbler, som må benyttes af alle beboere. Viceværten stiller møblerne frem ved sommertidens start og tilbage når sommertiden slutter. Brugerne har pligt til at rydde op, fjerne affald og rengøre møblerne efter brug. På tagterrasserne er der krydderurter til fælles afbenyttelse og vanding. Ved ophold på tagterrassen efter kl. 22 skal støjende adfærd undgås. Musik er ikke tilladt. Affyring af fyrværkeri er ligeledes forbudt.

 

Grill og åben ild

Der må benyttes mindre gas-grill på tagterrassen. Det indskærpes, at det ikke er tilladt at bruge åben ild (kul) – herunder engangsgrill – på eller i nærheden af ejendommen. Grill og gasbeholdere på max 5 kg. kan i sommerperioden opbevares i rummet til terrassemøbler, hvis det er mærket med tydeligt navn og lejlighedsnr. Om vinteren skal grill, der ikke kan opbevares på hylderne, sættes ned i de private kælderrum. Hynder må ikke opbevares i fællesrum.

 

Trappeopgange

Trappeopgange rengøres én gang om ugen.

De fælles gangarealer på etagerne må ikke anvendes til barnevogne, skateboards, fodtøj m.v. En blomst foran døren er naturligvis tilladt. Derimod ikke permanente pyntegenstande, kunst, billedkunst, m.v.

Vær venligst lydhør for nabokritik. Smag og behag er som bekendt forskellig.

 

Vinduespolering

Vinduer pudses udvendigt fire gange årligt – normalt i den midterste måned i kvartalet og datoer vil blive meddelt ved opslag i opgangen. Evt. klager bedes straks rettet direkte til et bestyrelsesmedlem.

 

Vand og varme

Ejerforeningen sørger for vand og varme til og med stophanen. Tommelfingerreglen er, at alle lodrette rør hører under Ejerforeningens ansvar. Vandrette rør hører derimod under den enkelte lejligheds-ejers ansvar, og reparationer af sådanne påhviler derfor den enkelte ejer. Skader fra (skjulte) rør og radiatorer dækkes af den fælles forsikring. Selvrisikoen påhviler den enkelte.

 

INDE I LEJLIGHEDERNE

 

Hund og kat er tilladt

Det er ifølge vedtægterne tilladt at holde én hund eller én kat, når dette ikke er til gene for de øvrige beboere. I øvrigt gælder lov om forbudte hunderacer.

 

Musik m.m.

Tolerancetærsklen er forskellig fra menneske til menneske. Husk det ved brug af musikinstrumenter, stereoanlæg, tv mv. Støjende adfærd bør almindeligvis minimeres i tidsrummet mellem kl. 24.00 og kl. 06.00.

 

Vedligeholdelse af vinduer

Vedligeholdelse af vinduespartierne påhviler ejeren. Ejendommens tætte placering ved vandet kræver ekstra vedligeholdelse og manglende vedligeholdelse kan resultere i utætte vinduespartier. Åbningsmekanismerne og gummilisterne bør derfor smøres mindst en gang om året. Manglende vedligeholdelse kan resultere i utætte vinduesrammer.  Viceværten kan rådgive. Ved udskiftning p.g.a. punktering og brud kan bestyrelsen rådgive. Vi tilstræber at bevare ejendommens ydre fremtræden. Træk kan afhjælpes ved at regulere på skruerne i selve vinduesrammen. Læs mere på hjemmesiden om olie og silikone. https://langelinie3-9.dk/wp-content/uploads/2023/02/Tip-vinduer.pdf

 

Persienner

Indmonterede persienner og anden tildækning skal holdes i farven hvid for at sikre facadens ensartethed og ejendommens karakter.

 

TV og internet

Vi har foreningsaftale med YouSee om TV og bredbånd med rabat. Til- og afmelding skal ske til bestyrelsen. Grundpakke til TV opkræves via det månedlige bidrag til ejendommens administration. Evt. tilkøb såsom mellem – eller stor pakke, internet o.lign. afregnes direkte med udbyderen.

 

Bådplads

Der er to muligheder for bådplads: den gamle Langelinie Lystbådehavn (LLB) og den nye i Sdr. Frihavns Vestre Bassin (Amerikakaj).

Begge steder må påregnes ventetid, bl.a. afhængig af bådens kategori.

 

Inde i din lejlighed… når og hvis 

De enkelte ejere kan ikke foretage bygnings-ændringer, der ligger uden for lejligheden. Ændringer inden for i lejligheden kan forudsætte godkendelse hos kommunen og bestyrelsen (se vedtægterne). Bærende vægge må ikke nedrives. Det er ejernes ansvar, at deres håndværkere eller ejerne selv ikke arbejder, opstiller maskiner og materialer på gangen eller snavser gulvene til. Hoveddørens farve skal bibeholdes. Husets træværk (penthouselejlighederne) skal forblive ubehandlet.

NB! Det er ikke tilladt selv at udføre reparationer og udskiftninger på f.eks. vand- og elinstallationer. Der skal bruges autoriserede håndværkere, og det vil være praktisk at benytte de håndværkere, der er fast knyttet til ejendommen. Se håndværkerlisten på hjemmesiden. Ejerforeningen kan i givne situationer få behov for adgang til de elektriske installationer. Hvis adgang til målerne ikke kan opnås, vil ejeren blive pålagt udgiften for ekstraudkald af håndværker.

I tilfælde af, at lejligheden ikke benyttes, anbefaler vi at holde en temperatur på 17 gr. i vinterperioden.

 

Håndværkere m.v.

Håndværkere og andre kan arbejde i og omkring ejendommen på hverdage mellem kl. 08-20. I weekenden og på helligdage mellem kl. 10-18.

 

Boremaskine, affugter, borde og stabelstole til låns

Slagboremaskine og affugter til privat brug kan lånes på ejendomskontoret på døgnbasis. Af hensyn til støjgener henstilles det, at man overholder fristen for brug: kl. 8-20 (10-14). Ejerforeningen råder også over borde og et antal stabelstole, der kan lånes, dog maks 8 stole ad gangen.

 

Afløb
Tilstopning og lugtgener forebygges ved regelmæssigt at hælde en liter kogende vand i afløbene. Undgå fedt- og madrester i køkkenvasken.

 

Ingen separat udsugning

Ejendommen har fælles udsugningssystem fra alle lejligheder og badeværelser.

I forbindelse med modernisering af køkken er det ikke tilladt at installere eget udsugningsanlæg (emhætte) med motor. Ved brand kan ild og røggasser brede sig denne vej. Private installationer kan også forårsage overtryk i rørene og medføre lugtgener i andre lejligheder.

 

 

Februar 2024