Må man grille på tagterrassen? Er det tilladt at  holde hund?  Hvor kan man vaske bil?

Regler og tips finder du i Husordenen herunder

 

Husordenen for Langelinie 3-9 vedtages af bestyrelsen og revideres løbende. Den gældende husorden kan læses herunder. En trykt udgave udleveres ved henvendelse til viceværten. Den kan også ses her. 

Mød bestyrelsen

Beboerne kan træffe bestyrelsen den første
tirsdag i hver måned fra kl. 18-18.30 på
ejendomskontoret. Det er bestyrelsens ønske at være i tæt dialog med beboerne til glæde og gavn for alle.

Bestyrelsen kan også kontaktes på denne Email adresse: bestyrelsen@langelinie3-9.dk

Hjemmeside 

Ejerforeningen har sin egen hjemmeside på adressen www.langelinie3-9.dk – Her vil man kunne finde en række informationer af praktisk karakter, referater, nyheder og links. Nogle informationer vil også blive opslået i hall’en. Webmasteren kan kontaktes på webmaster@langelinie3-9.dk

I nødstilfælde 

Skader på ejendommen, som hører under Ejerforeningen, bedes meddelt administrator, viceværten eller bestyrelsen.

Hvis man rekvirerer håndværkere uden akut grund, eller til arbejde, der ikke vedrører eller er forhåndsgodkendt af Ejerforeningen, på­hviler betalingen af regningen én selv.

House rules in English 

 

Logo-Langelinie-alle-150-150

Rum, parkering, opbevaring

Fællesrum for cykler, barne- og klapvogne 

Der forefindes cykelrum i kælderen og uden for porten til cykler og ladcykler. Opbevaringsrum til barne- og klapvogne findes i stueetagen. Ikke jævnligt benyttede cykler og barnevogne henvises til egne opbevaringsrum.

Trykluft-pumpe til cykler forefindes i cykelrummet for 7-9 uden for P-kælderen.

Transportvogne i kælderen

Hver opgang har en specialbygget transportvogn til hjælp ved flytning af tunge genstande, bagage ect. Vognen er placeret i p-kælderen. Hoveddørs-nøglen passer til hængelåsen. Vognen bedes rengjort og stillet tilbage straks efter brug.

Parkering

Parkering i parkeringskælderen er udelukkende for de beboere, der har købt parkeringsplads eller som har lejet sig ind. Andre køretøjer henvises til parkeringspladserne foran bygningen. Fjernbetjening til porten kan bestilles hos viceværten. Desuden kan porten åbnes med nøglechip via låsen uden for porten. Parkering skal ske inden for stregerne og ud til stolperne.

Det er et krav fra brandvæsenet, at kun motorkøretøjer hensættes på parkeringspladsen i P-kælderen.

Elstik til opladning af el-biler kan etableres efter aftale med Ejerforeningen. Udgifterne betales af beboeren.

Beboere med bil kan købe beboerlicens til parkering på gaden.

Udlejning af P-plads

Ved udlejning af P-plads skal pladsen først tilbydes ejendommens beboere (se vedtægterne). Kopi af udlejningsaftalen skal sendes til administrator.

Opbevaringsrum

Der findes ét opbevaringsrum pr. lejlighed i kælderetagen. Der må ikke laves installationer (el o.lign.) i rummene.

 

Lager af originalt inventar

Ejerforeningen har et begrænset lager af døre, originale køkkenlåger og hylder. Har du brug for noget, kontakt viceværten eller bestyrelsen.

Vaskeplads

I parkeringskælder er der bilvaskeplads til fælles afbenyttelse. Pladsen skal rengøres efter brug.

 

Elevatorer 

Ved driftsforstyrrelser kontaktes viceværten eller bestyrelsen. Nødkald findes i elevatoren.

 

Hund og kat er tilladt

Det er ifølge vedtægterne tilladt at holde én hund eller én kat i ejendommen, når dette ikke er til gene for de øvrige beboere. I øvrigt gælder lov om forbudte hunderacer.

 

Musik m.m.

Tolerancetærskelen er forskellig fra menneske til menneske. Husk det ved brug af musikinstrumenter, stereoanlæg, tv mv. Støjende adfærd bør almindeligvis minimeres i tidsrummet mellem kl. 24.00 og kl. 06.00. Alternativt bør festlokalet anvendes.

 

Nøgler 

Nye nøgler til den private lejlighed kan bestilles ved personlig fremmøde og mod dokumentation for bopæl hos: Københavns Låsekompagni, Holbergsgade 11, 1057 Kbh. K., tlf. 40 631 631. Viceværten opbevarer ikke ekstra nøgler til de enkelte lejligheder.

Det må stærkt tilrådes at opbevare en ekstra-nøgle et betroet sted i hovedstadsområdet. I tilfælde af lækage på vandrør o. lign. under bortrejse vil det også være nyttigt, hvis bestyrelsen kender telefonnummeret på den betroede. Der kan købes max 4 nøglechips til yderdøre hos viceværten. Chippen giver også adgang til fordelingsgang til kælder-, cykelrum og affaldsrum.

Forebyg indbrud

Nabo-overvågning er det absolut bedste værn mod indbrud.  Beboerne er selv ”det svageste led”. Luk ikke nogen ind i opgangen uden at forsikre dig om, at der er en ”modtager” i en af lejlighederne. Vær også på vagt overfor ”uskyldige” ønsker om at måtte aflevere blomster hos overboen o.lign.

Grill og åben ild

Der må benyttes gas-grill og el-grill på tag-terrassen. Det indskærpes, at det ikke er tilladt at bruge åben ild (kul) på terrasserne eller i nærheden af ejendommen. Grill og gasbeholdere på max 5 kg. kan opbevares i rummet til terrassemøbler. Om vinteren skal grill, der ikke kan opbevares på hylderne, sættes ned i de private kælderrum.

Rygning forbudt

Det er ikke tilladt at ryge i elevatorer, på trappen eller i de fælles gangarealer.

Tagterrasse/krydderurter

På tagterrassen findes møbler, som må benyttes af alle beboere. Viceværten stiller møblerne frem ved sommertidens start og tilbage når sommertiden slutter. Brugerne har pligt til at rydde op, fjerne affald og rengøre møblerne efter brug. På tagterrasserne er der krydderurter til fælles afbenyttelse og vanding. Ved ophold på tagterrassen efter kl. 22 skal støjende adfærd undgås. Musik er ikke tilladt. Affyring af fyrværkeri er ligeledes forbudt.

Betaling af fællesudgifter 

Girokort til betaling af fællesudgifter, á conto varme mv. vil blive fremsendt ca. 8 dage før sidste indbetalingsdag.

Betaling af fællesudgifter

Girokort til betaling af fællesudgifter, á conto varme mv. vil blive fremsendt ca. 8 dage før sidste indbetalingsdag.

Forsikring 

Der er tegnet bygningsforsikring i Gjensidige Forsikring. Kopi af policen kan ses på hjemmesiden. Ved skader inde i lejlighederne, som dækkes af den fælles bygningsforsikring, hæfter den skadelidte for selvrisikoen.  Opmærksomheden henledes på, at forsikringen i hovedsagen kun dækker skader på bygninger/bygningsdele. Det er således den enkelte beboers eget ansvar at forsikre sig mod skader på indbogenstande, vinduesglas og andet løsøre.

Affaldsskakt

Til almindeligt køkkenaffald benyttes affaldsskakterne i opgangene. Affaldsposer skal lukkes forsvarligt, specielt poser med bleer. Pizza-bakker, flamingo og pap blokerer omgående skakten og henvises til rummet for storskrald. Er skakten tilstoppet, så kontakt et medlem af bestyrelsen, der har nøgle til affaldsrummet under skakten.

 

Storskrald, flasker, aviser, batterier og elektronik

Til storskrald er indrettet et særligt containerrum uden for parkeringskælderen. Maling og kemikalier kan også afleveres her. Kasseret elektronik & husholdningsapparater bedes placeret i reolen inden for døren. Der må ikke smides fordærvelige genstande i containeren. Bio-affald afleveres forsvarligt lukket i beholderne ud for hver opgang i P-kælderen. Aviser og brugte batterier anbringes ligeledes i de lukkede beholdere i P-kælderen. Container til flasker er placeret på gaden ved cykelstativet ud for nr. 9 ved nedkørslen til P-kælderen.

Trappeopgange

Trappeopgange rengøres én gang om ugen og derudover efter behov.

De fælles gangarealer på etagerne må ikke anvendes til barnevogne, skateboards, fodtøj  m.v. En blomst foran døren er naturligvis tilladt. Derimod ikke permanente pyntegenstande, kunst, billedkunst, m.v.

Vær venligst lydhør for nabokritik. Smag og behag er som bekendt forskellig.

Radio, TV og internet

Obligatorisk grundpakke til radio og TV opkræves via det månedlige bidrag til ejendommens administration. Evt. tilkøb såsom mellem – eller stor pakke, internet o.lign. afregnes direkte med udbyderen.

Forbrugsafgifter

Vand og varme afregnes én gang årligt, normalt i januar og kan løbende aflæses.

Så snart varme-og vandregnskabet foreligger, vil den enkelte ejer modtage dette fra administrator med en opgørelse over lejlighedens andel af det samlede forbrug.

NB! Da fællesudgifter og varme/vandudgifter ifølge vedtægterne altid følger ejerlejligheden, vil efter-/tilbagebetalinger, der hidrører fra evt. tidligere ejere af lejligheden, blive noteret den til enhver tid værende ejer af den pågældende lejlighed. Ved ejerskifte kan ekstraordinær aflæsning foranstaltes for egen regning via administrator.

El-forbrug afregnes direkte med energiselskabet. El-målere til hver lejlighed er placeret i P-kælderen. Man kan identificere sin egen måler v.h.a. målernummeret.

 

Boremaskine, affugter, borde og stabelstole til låns

Slagboremaskine og affugter til privat brug kan lånes på ejendomskontoret på døgnbasis. Af hensyn til støjgener henstilles det, at man overholder fristen for brug: kl. 8-20 (10-14). Ejerforeningen råder også over borde og et antal stabelstole, der kan lånes, dog maks 8 stole ad gangen.

Boremaskine, affugter, borde og stabelstole til låns

Boremaskine, affugter, borde og stabelstole til låns

Slagboremaskine og affugter til privat brug kan lånes på ejendomskontoret på døgnbasis. Af hensyn til støjgener henstilles det, at man overholder fristen for brug: kl. 8-20 (10-14). Ejerforeningen råder også over borde og et antal stabelstole, der kan lånes, dog maks 8 stole ad gangen.

 

 

Vedtægter

Der findes et sæt vedtægter for ejerforeningen. Se her på hjemmesiden www.langelinie3-9.dk

 

Udlejning af lejlighed

Der skal indgås lejekontrakt med henvisning til vedtægternes §22 med kopi til bestyrelsen/ administrationen. Der opkræves gebyr for sagsbehandlingen. Korttidsudlejning (mindre end 30 dg) tillades ikke. Det er ejerens ansvar, at husordenen overholdes. Såfremt lejekontrakt gentagne gange ikke fremsendes som anført, vil bestyrelsen betragte dette som en væsentlig misligholdelse af forpligtelserne iht. vedtægternes §23.

 

Ved salg

Ved salg af lejligheden skal overdragelsen meddeles administrator, således at den nødvendige registrering af nye ejere, overdragelsen af ejerpantebrev for sikkerhedsstillelse m.v. kan finde sted.

Bådplads

Der er to muligheder for bådplads: den gamle Langelinie Lystbådehavn (LLB) og den nye i Sdr. Frihavns Vestre Bassin (Amerikakaj).

Begge steder må påregnes ventetid, bl.a. afhængig af bådens kategori.

 

Fælleshuset Langelinie Allé 4

PFA udlejer indtil videre selskabslokalerne i Fælleshuset. Lokalet bestilles ved at ringe/ SMS’e til vicevært Jesper Wollenberg på 20150071 eller ved mail til jesper.wollenberg@dateaservice.dk. Lokalet kan tidligst forudreserveres 6 måneder før den ønskede dato.

Håndværkere m.v.

Håndværkere og andre kan arbejde i og omkring ejendommen på hverdage mellem kl. 08-20. I weekenden og på helligdage mellem kl. 10-18.

Vand og varme

Ejerforeningen sørger for vand og varme til og med stophanen. Tommelfingerreglen er, at alle lodrette rør hører under Ejerforeningens ansvar. Vandrette rør hører derimod under den enkelte lejligheds-ejers ansvar, og reparationer af sådanne påhviler derfor den enkelte ejer. Skader fra (skjulte) rør og radiatorer dækkes af den fælles forsikring. Selvrisikoen påhviler den enkelte.

Lugtgener fra afløb

Lugtgener er et regelmæssigt problem, især i brusenicherne. Det kan ofte afhjælpes ved at rense og spule vand direkte ned i afløbet.

Ingen separat udsugning

Ejendommen har fælles udsugningssystem fra alle lejligheder og badeværelser.

I forbindelse med modernisering af køkken er det ikke tilladt at installere eget udsugningsanlæg (emhætte) med motor. Ved brand kan ild og røggasser brede sig denne vej. Private installationer kan også forårsage overtryk i rørene og medføre lugtgener i andre lejligheder.

Ingen separat udsugning

Ejendommen har fælles udsugningssystem fra alle lejligheder og badeværelser.

I forbindelse med modernisering af køkken er det ikke tilladt at installere eget udsugningsanlæg (emhætte) med motor. Ved brand kan ild og røggasser brede sig denne vej. Private installationer kan også forårsage overtryk i rørene og medføre lugtgener i andre lejligheder.

 

Ombygning, forandring

Inde i din lejlighed… når og hvis 

De enkelte ejere kan ikke foretage bygnings-ændringer, der ligger uden for lejligheden. Ændringer inden for i lejligheden kan forudsætte godkendelse hos kommunen og bestyrelsen (se vedtægterne). Bærende vægge må ikke nedrives. Det er ejernes ansvar, at deres håndværkere eller ejerne selv ikke arbejder, opstiller maskiner og materialer på gangen eller snavser gulvene til. Hoveddørens farve skal bibeholdes. Husets træværk (penthouselejlighederne) skal forblive ubehandlet.

I forbindelse med udskiftning eller reparationer af vandinstallationer, herunder cisterner, vandhaner mv., er det ofte nødvendigt at lukke for vandet til en lejlighed. I type 9, 10 og 11 foregår dette i aflåste rum, som viceværten har nøgle til. Derfor bør man i god tid meddele viceværten, hvad man påtænker at gøre. Herefter træffes de nødvendige forholdsregler, så generne for de øvrige beboere bliver mindst mulige.

NB! Det er ikke tilladt selv at udføre reparationer og udskiftninger på f.eks. vand- og elinstallationer. Der skal bruges autoriserede håndværkere, og det vil være praktisk at benytte de håndværkere, der er fast knyttet til ejendommen. Se listen i folderen ”Nyttige telefonnumre”. Ejerforeningen kan i givne situationer få behov for adgang til de elektriske installationer. Hvis adgang til målerne ikke kan opnås, vil ejeren blive pålagt udgiften for ekstraudkald af håndværker.

Vedligeholdelse af vinduer

Vedligeholdelse af vinduespartierne påhviler ejeren. Ejendommens tætte placering ved vandet kræver ekstra vedligeholdelse og manglende vedligeholdelse kan resultere i utætte vinduespartier. Åbningsmekanismerne bør derfor smøres en gang om året. Manglende vedligeholdelse kan resultere i utætte vinduesrammer.  Viceværten kan rådgive. Ved udskiftning p.g.a. punktering og brud kan bestyrelsen rådgive. Vi tilstræber at bevare ejendommens ydre fremtræden. Træk kan afhjælpes ved at regulere på skruerne i selve vinduesrammen.

Vinduespolering

Vinduer pudses uden for fire gange årligt. Det sker i den midterste måned i kvartalet og datoer vil blive meddelt ved opslag i opgangen. Pudsningen må først påbegyndes kl. 08.00. Evt. klager bedes lagt i postkassen ved ejendomskontoret eller rettet direkte til et bestyrelsesmedlem.

Persienner

Indmonterede persienner og anden tildækning skal holdes i farven hvid for at sikre facadens ensartethed og ejendommens karakter.

Paraboler og belysning

Det er ikke tilladt at opsætte parabol-antenner noget steds udvendigt på ejendommen. Det samme gælder permanent udendørs belysning.

Navneskilte

Det er et krav, at beboerne anvender de standardskilte, der har været brugt siden ejendommens opførelse. Til ejendomskontoret oplyses, hvad man ønsker, der skal stå på navneskiltene ved indgangen, på postkassen og ved lejlighedens dør. Ejere skal betale udgiften til gravering m.m.

Dørtelefoner

Dørtelefonerne virker ved opkald til mobiltelefoner. Et eller to numre oplyses til ejendomskontoret