Det planlagte byggeri af tre høje punkthuse på Tulipangrunden bag Asia House kan komme til at forringe såvel udsigt som sol for et antal lejligheder i vores ejendom.

Derfor har Ejerforeningen Langelinie Allé 3-9 tilsluttet sig denne indsigelse til Københavns kommune. Alle kvarterets ejere og lejere er med i indsigelsen:

 

Københavns Kommune

Teknisk Forvaltning

Njalsgade 13

2300 København S

 

Indiakaj d. 19. jan. 2012

Vedr. projekt ”Kastelhusene” – Boligprojekt sagsnr. 2011-134122 – Lokalplan 197 tingl. d. 17/8-1992 o.s. på matr. 931 Grund, Østervold Kvarter, København m. fl., samt sagsnr 2012-2266 henvendelser fra Christian Saxe fra E/F Indiakaj 9-13 m.fl.

Denne indsigelse mod ovennævnte projekt fremsættes på vegne E/F Indiakaj 9-13 m.fl., E/F Capellakaj¸ E/F Langelinie Allé 3-9, Lejerforeningen Indiakaj/Midtermolen, G/F Midtermolen samt flere individuelle ejere af ejerlejligheder henhørende under de nævnte foreninger. Det må forventes, at andre ejere/lejere individuelt eller gennem andre ejerforeninger tilslutter sig indsigelsen. Men indtil videre repræsenterer vi ca. 270 ejerlejlighedsejere/lejere.

Fredag d. 6 ds. skulle der til Dem være indleveret andragende om byggetilladelse til gennemførelse af ovennævnte projekt. Andragendet forudsættes at indeholde en ansøgning om dispensation fra flere bestemmelser i Lokalplan 197. Der tænkes her navnlig på §6 stk.1c) som fastsætter, at der alene kan opføres bebyggelse i 3 etager samt udnyttet tagetage, men også på bestemmelserne indeholdt i §13 stk.1 og stk.2 på området syd for ”Hovedvej”.

Den planlagte bebyggelse fremtræder alt efter valgt verdenshjørne som værende på 4+2 eller 5+1 etager, hertil kommer, at bebyggelsen som sådan er hævet ca. 1 m. over terræn, hvilket skyldes det underjordiske p-anlæg.

I den henseende skal der også henvises til indholdet af pjece udgivet af Københavns Kommune i Maj 2002 om Byggemuligheder. Forord er underskrevet af daværende Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen. På side 15 om ”Tulipanen” fremhæves som særlig betingelse, at der alene må opføres bebyggelse i 3 etager med udnyttet tagetage, altså nøje i overensstemmelse med lokalplanen.

Ligeledes skal det påpeges, at en Børneinstitution opført ca. 2004 på matr. nr. 931 tilsyneladende nøje overholder bestemmelsen om højde.

Vi mener endvidere at kunne konstatere, at de 3 punktbebyggelser er placeret helt eller delvist på arealer, der er dækket af Å- og Sø beskyttelse, fortidsmindebeskyttelse og eventuelt andre beskyttende bestemmelser såsom fredning.

Ved erhvervelsen/leje af ejerlejligheder i de 3 ejerforeninger har skiftende købere/lejere lagt stor vægt på Lokalplanens bestemmelser for, hvad der måtte opføres på det indtil nu stort set ubebyggede areal. Det har dermed været et moment, der talte med ved prisfastsættelsen af de enkelte ejerlejligheder. En fravigelse fra Lokalplanens og anden lovgivnings bestemmelser med hensyn til højde og placering for den planlagte bebyggelse medfører en klar berigelse for både

sælger og køber af grunden samt et lige så klart økonomisk tab for ejere/lejere af ejerlejligheder og ejendomme beliggende bl.a. nord for Indiakaj.

Rent bortset herfra, er det vor opfattelse, at det vil være til endog stor skade for området som sådant, at der klods op af Kastellet og havnen, på det nærmest sidste friareal i det nu meget tæt bebyggede område, måtte blive givet dispensation fra de bestemmelser i lokalplanen og flere andre regulerende bestemmelser, der netop er fastsat ud fra et ønske om at beskytte det unikke område som helhed.

Interessegruppen er endvidere langt større end dem vi er talerør for.

Ved nærværende indsigelser forbeholder vi os 1: aktindsigt i videst muligt omfang, ligesom vi 2: skal anmode om, at blive nøje underrettet om den fremtidige sagsbehandling i alle instanser, herunder navnlig om frister i relation til den høringsprocedure, som vi forventer skal iværksættes i forbindelse med anmodningen om dispensation men også i øvrigt.

Vi forbeholder os i den fortsatte sagsbehandling såvel at fremkomme med nye supplerende indsigelser som at uddybe de allerede fremsatte.

Nærværende fremsendes såvel ved mail som afleveret mod kvittering.

Indtil videre er klagerne repræsenteret ved Christian Saxe, Indiakaj 11, 5.mf. 2100, christian_saxe@hotmail.com, Bo Sinding, Indiakaj 7, 4.mf. 2100 besin@mail.dk

Med venlig hilsen

Bo Sinding

Kopi af nærværende er sendt til Formanden for Grundejerforeningen Midtermolen, Arkitekt m.a.a. Carsten Møller, Alm. Brand, Formand for E/F Langelinie Allé 3-9, Svend Poulsen, Formand for Lejerforeningen Indiakaj/Midtermolen, Niels Christian Skov Nielsen samt Thomas Roland Kulturarvsstyrelsen