Kastelhusene

De nye punkthuse som de vil se ud fra Indiakaj

Københavns kommune har nu givet de sidste dispensationer så byggeriet af de tre punkthuse på “Tulipangrunden” – Kastelsehusene – kan gå i gang.

Projekter har været undervejs i mindst halvandet år, og en række foreninger og enkeltpersoner har gjort indsigelse mod byggeriet af ejerboligerne. Det gælder også Ejerforeningen Langelinie Allé 3-9.

I første omgang sagde et politisk flertal klart nej til byggeriet, fordi det oprindeligt skulle være en halv etage højere og dermed overtræde lokalplanen. Nu har bygherren skåret tagetagen ned, og det er dette reviderede forslag, kommunen nu godkender.

Også Kulturstyrelsen har forhåndsgodkendt projektet

Beskyttelse af Kastellet

Den nye dispensation drejer sin om fortidsmindebeskyttelseslinjen og søbeskyttelseslinjen i Naturfredningsloven. Begrænsinger, der skal beskytte det fredede Kastellet.

Det sker ud fra følgende vurdering: “at nybyggeriets tre huse indpasser sig harmonisk i områdets eksisterende retvinklede bebyggelsesplan og tilfører området nye byrumsmæssige kvaliteter. Byggeriet afrunder ”Tulipanens” bebyggelse mod øst og respekterer med hensyn til struktur og udtryk både områdets gamle bevaringsværdige bebyggelse og det fredede voldterræn.”

Det vurderes, at udsigten ikke vil ”blive forringet væsentlig” og tillige at “oplevelsen af Kastellet og dets voldanlæg ikke ændres væsentlig.”

 

Nye ejerboliger på Tulipanen

Kastelhusene på Tulipanen fra 2013

“Nybyggeriet med dens placering og udformning vil respektere det fredede fortidsminde og sine omgivelser,” hedder det. Og: “Der er tale om et særligt tilfælde, der kan begrunde en dispensation fra fortidsminde- og søbeskyttelseslinjen.”

Veldefinerede kig mellem husene

Der henvises til, at der den sydlige del af ”Tulipanen” indrettes som grønt område med naturpræg i sammenhæng med Kastellet og Langelinieparken. Samtidig tyndes ud i de selvsåede træer i skellet mod Langeliniehavnen. Det skulle givet et gennemgående parkpræg og “forbedret visuel kontakt mellem “Tulipanen”, Langelinieparken og vandfronten.

Kommunen afviser klagen over tabt udsigt på denne måde: “mellemrummene mellem husene muliggør veldefinerede kig på tværs af bebyggelsen til og fra selve voldanlægget.”

Haveanlæg og sti til havnen

Det nye byggeri skal ligge på den store p-plads bag Asia HouseDe kommende tre punkthuse får 32 lejligheder, bygget på et 1,2 meter højt plateau, der udformes som et haveanlæg. Det skyldes primært at grundvandspejlet ligger så højt, at det ikke på anden vis kunne udgraves p-kælder.

Bygherren, Lars Kragh Consult, skal stå for indretningen af det parklignende område med nye stier, hvilket betyder at de kommende boligejere som lovet i annoncer vil få direkte adgang til lystbådehavnen. Han skal også etablere to nye pladser nord for husene med nye p-pladser.

Det er By og Havn ( Københavns Havn), der har solgt arealet, og boligerne er udbudt som projektsalg af ejendomsmæglerne Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig. Indflytning er lovet til 2014.

Kommunen har på forhånd taget Kulturstyrelsen i ed. Styrelsen vil ikke påklage en dispensationsafgørelse, hedder det.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden den 30. juni af en række foreninger, bl.a. Danmarks Naturfredningsforening.

Hele afgørelsen kan downloades fra dette link:

http://www.kk.dk/da/borger/byggeri/ansoegning-om-byggearbejde/klager-hoering-og-aktindsigt/fredede-omraader/dispensationer