Torsdag d. 24. april 2008

Store planer for ”Spidsen”

Arealudviklingsselskabet (tidl. København Havn m.fl.) har søsat et nyt kæmpeprojekt for Københavns Havn, Langelinie og Nordhavn. Planen indebærer et højhus på Langeliniespidsen og et 140 m højt tårn på Marmormolen, som skal forbindes med en 65 meter høj gangbro hen over vandet. Se skitser, masterplanen og 3D-film af højhuset på Langeliniespidsen, gangbroen over vandet og den ny FN-by i Nordhavn. (www.marmormolen.dk)

Tirsdag d. 6. maj 2008

Ny formand

Ejerforeningen har holdt bestyrelsesmøde og konstitueret sig efter generalforsamlingen d. 8. april. Ny formand blev Erik Christiansen Møller, nr.3.2.1. Han afløser Svend Poulsen, som efter 3 ½ år ønskede sig fritaget fra formandshvervet. Næstformand Kjeld Hammer takkede på foreningens vegne Svend Poulsen for en stor arbejdsindsats. Han fremhævede hans resultater, der bl.a. kan aflæses i en særdeles sund økonomi.

Svend Poulsen fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem, bl.a. med ansvar for foreningens økonomi.

Erik Christiansen Møller starter sin formandsperiode op med at puste nyt liv i altanprojektet. Et møde herom er allerede indkaldt. Næstformandsposten deles det kommende år mellem Jens Lillelund og Kjeld Hammer. Jens Lillelund overtager posten frem til 1. november 2008, hvorefter Kjeld Hammer igen overtager næstformandsposten.

I bestyrelsen sidder endvidere Tido Skytte og Vagner Ottosen. Som suppleanter indvalgte generalforsamlingen i april Charlotte Castenschiold, Lone Sund-Nielsen, Thorleif Blok og Carsten Brøndum.

Mandag d. 19. maj 2008

Fart-dæmpende belægning

Den fælles grundejerforening på Langelinie Allé har besluttet forsøgsvis at lægge trafikdæmpende belægning omkring det fredede Dahlerups Pakhus på vor side af vejen. Grundejerne i fællesskabet har også besluttet at opstille standere med “hundeposer” på Pakhuskaj ud til Østre Bassin (Det døde Hav), således at hundeefterladenskaber forhåbentlig kan undgås fremover. Endelig er det besluttet at opsætte en granitsten i ”hakket” ved nr. 9, således at pladsen ikke længere kan benyttes til parkering.

Torsdag d. 19. juni 2008

Altaner

Det fine forårs- og sommervejr har pustet nyt liv i altandrømmene på Langelinie Alle.

Ejerforeningens bestyrelse har drøftet, hvordan vi kommer ud af ”dødvandet”. Vi vil kort og godt gerne vide, præcis hvor stort ønsket om altaner er i ejendommen. Og omvendt: om der fortsat er enkelte imod. I givet fald vil vi arbejde videre med en ny masterplan. Hvis indstillingen er positiv, er det hensigten at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling inden sommeren er forbi. Her vil der i så fald skulle træffes formelle beslutninger om at gå videre med altanprojektet.

Et særskilt brev om altaner er sendt pr. post til Ejerforeningens medlemmer.

Torsdag d. 19. juni 2008

P-automater

Ni års kamp for at forbedre P-forholdene på Langelinie Allé er omsider kronet med held. Vi har nu modtaget Københavns Kommunes endelige afgørelse om at overtage alléen som kommunevej. Hidtil har Langelinie Allé været privat fællesvej. Det betyder, at vi får P-automater foran ejendommen til gæster og ikke mindst pendlere (grøn zone), mens bilejere i ejendommen kan købe beboerlicens til små penge (180 kr. pr. år i 2008).

P-automaterne er bestilt hos Siemens i Augsburg i Tyskland, hvor de samles. Lederen af P-sekretariatet i Københavns Kommune har netop bekræftet, at de opstilles senest ca. 1. oktober 2008. Kommunen vil før opsætningen informere massivt om P-takster, beboerlicenser, zoneafgrænsning, m.v.

Udover de indlysende fordele, får ejendommen og beboerne en betragtelig sidegevinst, idet vi slipper for at betale for vedligeholdelse, m.v. til vores del af vejen via grundejerforeningen. Målt over tid er der her tale om mange penge i besparelse.

Fredag d. 25. juli 2008

Larm forbudt på kajen

Beboere på Langelinie skal ikke holdes vågen om natten af larmende kølebiler, der holder og venter på at servicere et krydstogtskib. Ej heller af midnatsfester under åben himmel på krydstogtsskibenes promenadedæk. Ingen af dele er nemlig tilladt. Verner Hansen i Copenhagen Malmö Ports afdeling for “Cruise &Pass” oplyser, at skibsmæglerne jævnligt får besked på, at forsyningslastbilerne skal vente på de lastbils-parkeringspladser, der findes rundt om i København. De må IKKE holde og vente på Langelinjekaj. Heller ikke udendørs musik og udendørs fester på andre skibe er tilladt ved Langelinie. Bliver man alligevel generet i sin nattesøvn kan man ringe til CMPs døgnvagtnummer 35461138.

Fredag d. 25. juli 2008

Invitation til åbent hus i Nordhavnen

By & Havn inviterer lørdag den 13. september 2008 beboerne (og andre københavnere) til et stort åbent-hus-arrangement i Nordhavnen. Der bliver guidede sejlture og køreture i området, markedsplads med handel, information, musik, mad og forskellige konkurrencer og aktiviteter for børn og voksne. Arrangementet foregår i tidsrummet 11-16. Det er By & Havns hensigt igennem arrangementet at skabe kendskab og opbakning til visionerne for Nordhavns udvikling. Læs mere om arrangementet i de lokale aviser, Østerbro Avis og Lokalavisen for Østerbro i de kommende uger eller gå ind på hjemmesiden www.nordhavnen.dk

Torsdag d. 14. august 2008

Ide til ejere med fløjvinduer

Ejerforeningens formand, Erik C. Møller, har haft vinduesfirmaet H.S. Hansen ude for at montere en bund-skinne, så de store fløjvinduer i gavlene kan åbnes trinvis. Han er sikker på, at andre også kan få glæde af en bund-skinne. Han foreslår, at flere går sammen, når den slags skal udføres for derved at billiggøre arbejdet. Direkte kommunikation herom mellem ejerne kan foregå i hjemmesidens nye forum ”Fra ejer til ejer”.

Tirsdag d. 19. august 2008

Større reparation starter 1. september

1. september igangsættes en omfattende reparation af membranen over ejendommens P-kælder. Det betyder, at halvdelen af pladsen mellem nr. 5 og 7 bliver gravet op. Formålet er én gang for alle at tætne arealet mellem de to bygninger, således at vi kan få standset indtrængen af regnvand i P-kælderen. Arbejdet ventes at vare mellem fire og seks uger. I perioden vil der kun være adgang til opgangene 5 og 7 via elevatorerne fra terræn eller fra P-kælderen.

Se i øvrigt PFA Ejendommes opslag i de fire opgange.

Mandag d. 22. september 2008

Overvældende flertal for altaner

Et overvældende flertal af beboerne i ejendommen ønsker altaner og ønsker, at arbejdet sættes i gang, når de formelle, vedtægtsmæssige beslutninger er truffet af foreningens generalforsamling. Det konstaterer Ejerforeningen Langelinie Allé 3-9 efter at den i sommer skriftligt bad ejerne om en holdningstilkendegivelse. I sit brev pr. 22. september oplyser formanden, Erik C. Møller, at 6-8 ejere umiddelbart var imod et altanprojekt, da svarfristen udløb i juli. Siden har kommunen renonceret på nogle tidligere krav, men også fastholdt nogle. Bundlinien er, at kommunen vil acceptere en altan-skitse, som imødekommer flere af beboernes kritikpunkter. Ved de månedlige åbent hus-møder i ejendomskontoret har flere beboere i forlængelse heraf – uopfordret – givet udtryk for, at de fra at være negative nu er positive.

Den bebudede ekstraordinære generalforsamling om sagen bliver ikke til noget. I stedet fremrykkes den ordinære generalforsamling, som nu forventes afholdt i februar/marts 2009. Der vil her blive fremlagt konkrete forslag om altanprojektet.

Mandag d. 6. oktober 2008

Klage udsætter P-automater

P-automaternes placering på Langelinie Allé er nu kridtet op, automaterne er indkøbt og klar til opsætning. Men, men.. En enkelt klage fra Dampfærgevej har medført, at Københavns Kommune har valgt at udskyde etableringen af HELE P-zonen i området, indtil denne klage er behandlet i Vejdirektoratet. Klagen går ikke specifikt på P-automaterne, men på kommunens overtagelse af Dampfærgevej.

Det er umuligt på nuværende tidspunkt at sige, hvor længe sagsbehandlingen vil vare i Vejdirektoratet. Rædselsscenariet siger 12 måneder, men det kan også tage ”nogle måneder”, som det udtrykkes. Det kan synes urimeligt, at en enkelt klage skal udsætte etableringen af P-zone i hele området. Andre vil kalde det et godt eksempel på, at borgerrettighederne fungerer i forhold til det offentlige!

På et andet punkt ER de nye tider på Langelinie Allé begyndt. Vejen er ikke længere en privat fællesvej, men nu overtaget af kommunen. Det betyder, at vedligeholdelsen herefter påhviler Københavns Kommune. (KjH)

Onsdag d. 8. oktober 2008

Viceværten får faste telefon-træffetider

Ejerforeningens bestyrelse har lavet en ændring i aftalen med ISS om vores vicevært-service. Fremover vil viceværten, Danny Eriksson, opholde sig fast i ejendommen mandag, onsdag og fredag mellem kl. 9 og 12. I denne periode vil han kunne træffes på telefon 20100457. Som regel vil viceværten være på arbejde et sted i huset, men han medbringer sin mobiltelefon. Bestyrelsen håber, at de faste telefontider letter kontakten. Man kan som hidtil også lægge en seddel til ham (eller bestyrelsen) i postkassen udenfor ejendomskontoret. Nyordningen påfører ikke Ejerforeningen ekstra udgifter. (KjH)

Onsdag d. 8. oktober 2008

Borgermøde 3. november om Langeliniespidsen

Den store, internationale arkitektkonkurrence om de to tårne på Langeliniespidsen og Marmormolen og den 65 meter høje bro imellem dem er nu afsluttet. Vinder-projektet offentliggøres senere i denne måned. Planerne præsenteres på et åbent borgermøde mandag den 3. november i det fritliggende pakhus ved Nordre Toldbod. Se www.marmormolen.dk.

 

Onsdag d. 5. november 2008

Ny lokalplan for Langeliniespidsen på vej

En ny lokalplan for Langeliniespidsen og Midtermolen er på vej. Planen skal bane vej for de to nye højhuse på ”Spidsen” og Marmormolen på den anden side af havneløbet. En gangbro i 65 meters højde forbinder de to bygninger. Det er Storebæltsbro-højde. Lokalplan-forslaget skal førstebehandles politisk i kommunens teknik-og miljøudvalg allerede før jul, oplyste Københavns Kommunes planchef, Anne Skovbro, på et borgermøde 3. november.. Forslaget kan ventes fremsat i februar-marts 2009. Derefter er der to måneders offentlig høring, hvor borgere (og naboer) har ret til at ytre sig. Den endelige vedtagelse ventes til efteråret 2009. – Allerede til december næste år – i forbindelse med klimatopmødet i København – tages det første spadestik til den ny FN-by, der også skal ligge på Marmormolen. UNICEF-lageret flyttes til containerhavnen, og den nye FN-by bliver opført på en ø med særlige, men usynlige sikkerhedsforanstaltninger. FN- byen vil i et vist omfang blive åben for offentligheden.

Dette byggeri bliver det første i den store plan for Nordhavns udvikling. Nordhavnen skal udvikles i etaper over de kommende 30 år, og arkitekter fra hele verden har indsendt 180 forslag til en samlet, overordnet byudviklingsplan. Vinderforslaget skal efter planen præsenteres for ”hele verden” under klimatopmødet, fordi det netop er et point i planen, at det skal være bæredygtigt i henseende til klima, miljø og økonomi og samtidig sætte nye standarder for byudviklingen i København.

Vinderprojektet for de to tårne på Langeliniespidsen og Marmormolen kan ses på Se www.marmormolen.dk.

Onsdag d. 26. november 2008

Bro-projekt udskudt

Den planlagte stibro mellem Østerbro bydel (Østbanegade) og Amerika Plads ved Hotel Adina er foreløbig opgivet. Broen skulle sikre gående og cyklister uhindret adgang over baneterrænet og Kalkbrænderihavnsgade, men er udskudt på grund af anlægsstoppet i Københavns Kommune. Samtidig er en international arkitektkonkurrence om broen trukket tilbage. Hvis det besluttes at udskrive en ny konkurrence om Amerika-broen, vil den blive annonceret igen. (KjH)